ma - vrij 09:00u - 16:30u

 Axelsestraat 34 4537 AK Terneuzen  0115 61 75 00    Info@printandpress.nl  

 

1140x400-px-homepage-header-typografieB72C3AE0-411A-794A-3211-094F73348ED9.png

Algemene voorwaarden

1 Overeenkomst en offerte
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden,
offertes en overeenkomsten tussen opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers en Print and Press, hierna te noemen opdrachtnemer.
1.2 De opdrachtnemer zal de opdracht zo zorgvuldig en onafhankelijk mogelijk uitvoeren, de
belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en streven naar een voor de
opdrachtgever bruikbaar resultaat. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever op de hoogte houden
van de voortgang van de werkzaamheden.
1.3 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig is om een tijdige e
juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, onder andere door het tijdig (laten)
aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
1.4 Indien de opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en
duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing
genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd.
1.5 Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van ontwerp of tekst heeft
een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt.
1.6 Offertes zijn vrijblijvend en 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
1.7 Actieprijzen zijn enkel geldig voor bestellingen die vallen onder de reguliere staffelprijzen en niet voor bestellingen waarvoor reeds een speciale prijsafspraak van kracht is.
1.8 Een kortingsactie is nooit te combineren met een andere op dat moment lopende kortingsactie, tenzij anders aangegeven.
1.9 Op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.


2 Print- en copyservice
2.1 Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of enig eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk op het
auteursrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Opdrachtnemer in en buiten rechte voor
alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.
Ook in het geval dat uit de verveelvoudiging of reproductie financiële verplichtingen tegenover de
auteur of diens rechtverkrijgenden voortvloeien, komen deze voor rekening van de opdrachtgever.
2.2 De opdrachtgever draagt het risico voor de door hem aan opdrachtnemer ter beschikking
gestelde originelen/objecten. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer strekt zich slechts uit tot
schade direct voortvloeiende uit de afhandeling van de order, tot een bedrag van ten hoogste de
transactiewaarde; voor vervolgschade kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard.
2.3 De originelen worden zorgvuldig behandeld. Voor eventuele schade welke bij de bewerking zou
kunnen ontstaan, kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard.
2.4 Indien de originelen en/of kopieën niet worden afgehaald, bewaart de opdrachtnemer deze zes weken, te rekenen vanaf de datum van bestelling. Voor schade welke uit het bewaren mocht
ontstaan, kan door hem geen verantwoordelijkheid worden aanvaard.
2.5 De met de opdrachtnemer overeengekomen leveringstermijnen zijn door de opdrachtgever
steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel
uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
2.6 Eventuele reclames inzake de geleverde goederen of de in rekening gebrachte prijs, moeten
binnen acht dagen na ontvangst van de goederen respectievelijk van de factuur schriftelijk ter
kennis van de opdrachtnemer zijn gebracht. Indien binnen acht dagen zulke reclames niet door de opdrachtnemer zijn ontvangen, wordt de opdrachtgever geacht met de geleverde goederen en de gefactureerde prijs te hebben ingestemd.
2.7 Wanneer opdrachten worden verstrekt voor rekening van derden, kan de opdrachtgever geen
aanspraak maken op kosteloze afzonderlijke of gesplitste facturering aan deze derden.
2.8 Wanneer opdrachten worden verstrekt voor rekening van derden, blijft de opdrachtgever, ook
indien met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 rechtstreeks aan die derden wordt
gefactureerd, aansprakelijk voor de voldoening van de vorderingen.
2.9 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, gemaakt met betrekking tot de
invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening
van de opdrachtgever; zij worden op minimaal 15% van het betrokken bedrag gefixeerd en zullen
ten minste € 30,- bedragen.
2.10 Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, welke de normale bedrijfsgang storen en
de uitvoering van een order vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken, ontslaan de
opdrachtnemer van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn
leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten,
schade en interesten kan doen gelden.
Bij stijging van de prijzen van materialen en halffabrikaten die voor de uitvoering van de order
nodig zijn, verandering van lonen, ernstige wijzigingen in de valutaverhoudingen en dergelijke
omstandigheden, zich voordoende na aanvaarding van een order, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.
2.11 Door het geven van een order erkent de opdrachtgever deze leveringsvoorwaarden te kennen en er genoegen mede te nemen, indien zij hem althans tevoren waren medegedeeld of indien er bij de offerte en/of orderbevestiging naar werd verwezen, dan wel indien zij in het bedrijf van de opdrachtnemer op een voor opdrachtgevers duidelijk zichtbare plaats zijn opgehangen. Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen welke in strijd zijn met deze leveringsvoorwaarden, kunnen deze niet worden erkend. De opdrachtgever kan zich hierbij niet beroepen op het zogenoemde gewoonterecht.
2.12 Opdrachten tot het reproduceren van digitale bestanden worden alleen verwerkt na
goedkeuring van de bijgeleverde of door ons gemaakte proefdruk.
2.13 Lettertypen, verwerkt in digitale bestanden, dienen apart bijgesloten dan wel ingesloten te
zijn in het bestand. Opdrachtnemer draagt geen enkele aansprakelijkheid uit schade die hieruit kan ontstaan indien blijkt dat de opdrachtgever hiermee in gebreke is gebleven.


3 Grafisch en tekstueel ontwerp
3.1 Indien de levering een tekst bevat, zal de offerte betrekking hebben op levering van de
concepttekst en eenmaal een herziening van maximaal één uur na overleg met de afnemer.
Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs
inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht tegen het geldende uurtarief van
opdrachtnemer. Ook bij andere leveringen is in principe één herziening in de prijs inbegrepen,
tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen.
3.2 Wanneer een tekstopdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is
er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek apart
geoffreerd worden.
3.3 Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de afnemer de opdracht wordt gewijzigd,
uitgesteld of ingetrokken, dan is opdrachtnemer niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te
leveren. Zij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.
3.4 Ingeval van overmacht bij opdrachtnemer, zal deze daarvan onverwijld mededeling doen of
laten doen aan de afnemer. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van
opdrachtnemer opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende twee
maanden niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden
door een schriftelijke verklaring. De afnemer heeft de verplichting om van opdrachtnemer het
uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en haar dat gedeelte te betalen. Dit geldt niet
als het uitgevoerde gedeelte geen zelfstandige waarde heeft.
3.5 Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen
elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen of proeven van het ontwerp te controleren
en goed te keuren. Indien de opdrachtnemer, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtnemer zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.
3.6 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden mede gedeeld, bij gebreke waarvan de
opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.
3.7 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de
totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de
opdrachtgever kan de opdrachtnemer, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als
gemachtigde optreden.
3.8 Indien bij de uitvoering van de opdracht de opdrachtnemer volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt om deze door te geven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de opdrachtnemer met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.


4 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
4.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van
intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht en het auteursrecht – toe aan de
opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of
registratie, is uitsluitend de opdrachtnemer daartoe bevoegd.
4.2 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de opdrachtnemer gerechtigd om haar naam op of bij
het werk te (laten) vermelden of verwijderen.
4.3 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de opdrachtnemer, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden.
4.4 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te
gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te
vervallen:
a] vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst niet nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
b] indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen
hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.
4.5 De opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid
om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.